Korkeakoulutuksen esittelytilaisuus

Kaikille avoin Korkeakoulutuksen esittelytilaisuus 15.5. klo 17.00-19.00 Jämsän Kristillisellä Kansanopistolla. (Ruotsulantie 42, Jämsä)

Ohjelma:

Kahvitarjoilu

Avaus: rehtori Jukka Palola

Mitä ovat avoimet korkeakouluopinnot: kehittämispäällikkö, varajohtaja Merja Karjalainen

Psykologian perusopinnot: yliopistonopettaja Suvi Waselius

Liiketalouden opinnot: Jari Tölli, Ari Karsikas ja Jaana Lyyra

Opinnäytteen tsemppikurssit (Tieteen teoria 5 op ja Tieteen etiikka 5 op): yliopistonopettaja Petri Kuhmonen.

Tilaisuuden päätös


Ilmoittautuminen syksyn korkeakouluopintoihin aukeaa 15.5.

Lisätietoa opinnoista:

Jyväskylän avoimen yliopiston korkeakouluopintotarjonta.

Lisää osaamistasi ja rakenna uraasi tai valmistaudu korkeakouluopintoihin!

Psykologian perusopinnot 25 op

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehittymistä, toimintaa, tunteita ja ajattelua psykologisen tutkimustiedon ja arkielämän kokemusten valossa. Opinnoista on hyötyä mm. terveys-, sosiaali- ja opetusalan tehtävissä, mutta myös erilaisissa asiakaspalvelu- sekä esimies- ja johtotehtävissä. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen. Opiskelua tukee Jämsässä järjestettävä, ohjattu pienryhmätyöskentely.

Tieteenteoria 5 op ja Tieteen etiikka 5 op

Opintojaksot soveltuvat kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti opinnäytetyötä tekeville ”tsemppikursseiksi”. Tieteenteorian- ja Tieteen etiikan –opintojaksoilla tarkastellaan tiedettä ja tieteellistä tutkimusta erilaisten tieteenteorian ja tutkimusetiikan näkökulmien kautta. Keskeisiä teemoja ovat mm. tieteellisen tiedon kriteerit ja niihin liittyvät metodologiat, tiedeyhteisön sosiaaliset käytännöt, tieteellisen tiedon oikeuttaminen ja julkaiseminen, tieteen ja tutkimuksen etiikan teoriat ja käsitteistö sekä tutkimusprosessiin liittyvät eettiset ongelmat. Opinnot auttavat mm. hahmottamaan eri tieteenalojen yhtäläisyyksiä ja eroja, ymmärtämään kriittisen tieteellisen asennoitumisen eri aspekteja sekä tunnistamaan tutkimuksen tekemisen eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelua tukee Jämsässä järjestettävä, ohjattu pienryhmätyöskentely.

Liiketalouden opinnot lukuvuonna 2019-2020 (JAMK)

HMAB0130 Taloushallinto, 5 op, syksy 2019, opettaja Jari Tölli

Opintojaksolla käsitellään liiketoimintaosaaminen, yrityksen prosessit (asiakas-, tuote- ja palvelurekisterin hallinta, osto ja myynti), liiketapahtumien rekisteröinti, tilinpäätös, katetuottoajattelu, rahavirrat, budjetointi ja arvonlisäverotuksen sekä välittömän verotuksen lähtökohdat.​

HBL21520 Kirjanpito 1,5 op, syksy 2019, opettaja Jari Tölli ​

Keskeiset rahoitusta ja oman pääoman muutoksia koskevat kirjaukset, arvonlisäverotuksen kirjaukset, pk-yrityksen tilinpäätöskokonaisuus, kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa.​

HBL22100 Sisäisen laskennan menetelmät, 5 op, syksy 2019, opettaja Jari Tölli ​

​Talousohjaus, johdon laskentatoimi päätöksenteossa, laskentajärjestelmä, tuotto- ja kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, pääomakustannukset, vaihto-omaisuus ja sen arvostaminen, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, vyöryttäminen, suoritekohtainen laskenta, kalkyylit, jakolaskenta, ekvivalenssilaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta ja toimintolaskenta​

HTLP0001 Palveluiden johtamisen perusteet, 5 op, kevät 2020, Jaana Lyyra

Palveluiden sisältö ja jaottelu, palveluprosessin mallintaminen ja asiakaslähtöinen palvelumuotoilu, palvelun laatu ja sen mittaaminen, palvelukulttuuri, palvelujen markkinoinnin erityispiirteet, digitaaliset palvelut, palveluliiketoiminnan kansantaloudellinen merkitys.

HMAB0150 Markkinointi, 5 op, kevät 2020, Jaana Lyyra

Yritys- ja markkinointistrategia, toimintaympäristö-, kilpailija- ja asiakasanalyysit, segmentointi ja positiointi, markkinoinnin kilpailukeinot.

HBL30500 Tilinpäätösanalyysi, 5 op, kevät 2020, opettaja Jari Tölli​

Tuloslaskelman ja taseen muokkaus ja analysointi, tunnusluvut ja niiden laskeminen ja tulkinta, tilinpäätöksen tulkinta, tilinpäätösperusteinen rahoituslaskelma, käyttöpääoman laskenta, yrityksen arvonmääritys, case-yrityksen analyysi​