Opiskele tulevaisuusajattelua Jämsässä

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa tulevaisuudentutkimuksen opintoja Jämsässä. Opinnot toteutuvat, mikäli 10 opiskelijan ryhmä saadaan kokoon. Ilmoittautuminen opintoihin päättyy 17.12.2018.

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen, sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen, että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Maistele 5 op tai ahmi koko paketti

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ajalla 7.1.-31.12.2019. Keväällä 2019 opiskelun tukena toimii paikallisen tutorin vetämä opintoryhmä, joka kokoontuu Jämsässä. Opintokokonaisuuden laajuus on 25 opintopistettä, mutta tulevaisuudentutkimuksesta voi suorittaa myös yksittäisiä 5 opintopisteen kursseja.

TUTU1: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
10.1 – 28.2.2019, torstaisin klo 17 – 20 Jämsän lukiolla (kokoontumisaikaa voidaan siirtää ryhmän tarpeiden mukaan)

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä

Ilmoittautuminen: https://kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.php?l=fi&t=4746

TUTU2: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
14.3 – 25.4.2019, torstaisin klo 17 – 20 Jämsän lukiolla (kokoontumisaikaa voidaan siirtää ryhmän tarpeiden mukaan)

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Ilmoittautuminen: https://kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.php?l=fi&t=4747

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op
Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä. Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen.

Ilmoittautuminen: https://kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.php?l=fi&t=4741

Kenelle opinnot sopivat

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Korkeakouluopinnot järjestetään Turun avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaan ja ne sopivat kaikille jotka ovat kiinnostuneet tulevaisuusajattelun osaamisesta. Kokonaisuus soveltuu perus- ja jatko-opintojen osaksi ja ne ovat erinomainen vaihtoehto maistella sekä tulevaisuudentutkimusta tiedonalana että korkeakouluopintoja.

Avoimen yliopiston opintoihin voi hakeutua mukaan kuka tahansa. Pääsyvaatimuksia tai esim. valintakokeita ei ole.

Opinnot ovat maksullisia. 25 opintopisteen kokonaisuuden hinnaksi tulee 410 € (250€ Turun yliopiston opintomaksu + 160 € Jyväkylän kesäyliopiston opintomaksu).

Lisätietoja:

Anna-Liisa Juurinen
kehittämispäällikkö
Jämsek Oy

*****

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot ovat osa Jämsän kaupungin, Jämsek Oy:n, Jämsän Gradian ja Jämsän kristillisen kansanopiston yhteistyötä Jyväskylän avoimen yliopiston ja Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun kanssa. Korkeakoulutustarpeita selvitettiin kevään aikana kyselyllä ja opintotarjontaa on lähdetty suunnittelemaan sen pohjalta eteenpäin. Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa tarvepohjaisia korkeakoulutasoisia opintokokonaisuuksia pitkän tähtäimen periaatteella.