Jämsek Oy on valmistellut  yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (TE-hallinto, Gradia, Jämsän kaupunki, korkeakoulutuksen työrukkanen) Osaava Jämsä -hanketta. Hankkeen tavoitteena on työnantajaverkoston rakentaminen, avainhenkilöiden rekrytointien tukeminen, työnantaja- ja työpaikkamielikuviin vaikuttaminen, yhteisöllisen työtilan perustaminen ja testaaminen sekä työperäisen maahanmuuton selvittäminen. 

Hankkeelle on tarvetta, sillä työelämän osaamistarpeet ovat muuttumassa ja kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiristymään entisestään kaupungistumisen myötä. Kaupungistumisen vaikutukset työmarkkinoilla näkyvät erityisesti maaseudun pienyrityksissä, joiden on vaikea rekrytoida osaajia avaintehtäviin, mistä seuraa väistämättä tuotantokapeikkoja. Tietyillä aloilla (esim. hoiva-, metalli- ja kuljetusala) osaajapula on jatkuvaa maailmantalouden tilanteesta riippumatta. Osaajien rekrytointeihin vaikuttaa oleellisesti työpaikkaan ja paikkakuntaan liittyvä työnantaja-/ paikkakuntamielikuva, johon vaikuttaminen on yksi hankkeen tavoitteista.

Osaajien rekrytointia vaikeuttaa myös se, että mahdolliselle puolisolle ei löydy työpaikkaa saman työnantajan palveluksesta tai muiden työnantajien avoimen ilmoittelun piirissä olevista tehtävistä, eikä mahdollisista sopivista piilotyöpaikoista ole tietoa. Tähän on tarkoitus etsiä ratkaisuja hankkeen aikana perustettavan työnantajaverkoston keinoin.

Työperäinen maahanmuutto saattaisi ratkaista osan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista, mutta työnantajien valmiudet vastaanottaa työperäisiä maahanmuuttajia tunnistetaan kirjaviksi. Työperäisen maahanmuuton osalta hankkeessa on tarkoitus selvittää, olisiko työnantajilla halua ja valmiutta maahanmuuttajien palkkaamiseen. Mikäli tahtotilaa löytyy, hankkeessa käynnistetään suunnittelutyö kohdemaiden määrittelemiseksi, rekrytointikanavien rakentamiseksi ja rekrytointiprosessien suunnittelemiseksi.

Hanke tulee tuottamaan tietoa työnantajaverkoston osaamistarpeista, mutta ei tuota itse koulutus- tai kehittämispalveluja.  Koulutus- ja kehittämistarpeiden ratkaisemiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien (mm. Gradia Jämsä, Jyväskylän avoimet korkeakoulut) sekä Keski-Suomen TE-toimiston kanssa.

Hankkeesta on neuvoteltu kahteen kertaan ELY–keskuksen rahoitusasiantuntijoiden kanssa ja neuvottelut jatkuvat Keski-Suomen liitossa tammikuussa 2019. Jämsek Oy:n hallitus on käsitellyt hankkeen ja suhtautuu rahoituksen hakemiseen myönteisesti.