Kuntatalous

Kuntatalouteen vaikuttavat sekä tulot, että menot. Tulopuolella merkittävimpiä tulovirtoja ovat valtionosuudet, ansiotuloverotus, kiinteistöverotus sekä yhteisöverotuotto.

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät noin 42 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Menoista noin puolet katetaan veroilla, neljännes maksuilla ja myyntituloilla ja vajaa viidennes valtionosuuksilla.  Kuntien saamien valtionosuuksien osuus vaihtelee suuresti mm. kunnan väkiluvun, kunnan syrjäisyyden ja kunnan palvelutarpeiden mukaan. Jämsä on pärjännyt valtionosuuskehityksessä hyvin suhteessa muihin saman kokoisiin kuntiin. Tulevaisuudessa valtionosuuksien odotetaan heikkenevän, mikä tarkoittaa sitä, että yhtä suurempi osa kustannuksista täytyy kattaa kunnallisverontuotolla tai muilla tuloilla.

Verotus

Jämsäläisten ansiotuloista pidätettävä vero on 21 %. Kuntaliiton mukaan korkein vero % (2018) 22,5 oli käytössä Jämijärvellä, Reisjärvellä ja Teuvalla. Alhaisimmillaan se on Jomalassa 16,5 %. Keskimääräinen veroaste Suomen kunnissa on 19,86 %.

Erilaisten vähennysten johdosta kuntien tuloveroprosentti (nimellinen veroaste) ei vastaa todellista veroastetta kunnissa. Puhutaan efektiivisestä veroasteesta joka on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista, joita ovat mm. tulonhankkimiskulut ja matkakorvaukset. Vähennysten lisäksi tehdään vähennyksiä verosta, joita ovat mm. asuntolainan korot ja kotitalousvähennys. Vähennysten määrä riippuu tulotasosta.

Kuntien verotusta koskevaa vertailutietoa löytyy Kuntaliiton kunnallisveroja ja valtionosuuksia koskevilta sivuilta: >>>

Kuntien kustannusten vertailusta

Kuntien tuottamien palvelujen kustannukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia, vaikka niistä on saatavissa paljonkin tilastotietoa. Palvelujen vertailukelvottomuus johtuu siitä, että kunnat tuottavat palvelut eri tavoin ja tilastoivat toisistaan poikkeavasti. Kuntaliitto tuottaa kuntien tilinpäätöstietojen pohjalta kunnan kustannusrakenne – palvelua jossa on mahdollista vertailla kuntien tietoja.

Lähteet: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

Päivitetty 24.1.2019 (ALJ).